Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
8206R110 / Multimediální design 

vedoucí ateliéru
prof. ak. mal. Jiří Barta

kontaktní informace
kancelář / LS-316
telefon / 377636751
e-mail / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultační hodiny / *.DOC

odkazy
Vimeo – nejlepší práce
facebook

informace k přijímacímu řízení

 

o ateliéru

Cílem výuky je seznámit studenty se specifiky animovaného filmu, širokou škálou klasických výrobních postupů a dalšími možnostmi realizací s použitím digitálních technologií, zaměřených na interaktivní formy. V části animovaná tvorba je studium pojato jako osvojení základních tradičních animačních technologií pro filmové, televizní a další audiovizuální formáty a také pro elektronické aplikace. Důraz je kladen na zvládnutí klasických kategorií kreslené, ploškové a loutkové animace. Pozornost je věnována také celému procesu ve fázích literární, výtvarné, animační a režijní přípravy až po dokončení, včetně postprodukčních prací. V části věnované interaktivním animovaným aplikacím se studium věnuje novým interaktivním technologiím a programům, které jsou využívány k tvorbě počítačových her, výukových programů, web designu, interaktivních bannerů a podobně..

Absolventi budou designéři se základní průpravou v oboru tvorby animovaného filmu, vybavení úvodními znalostmi nutnými pro profesi režisér a výtvarník animovaného filmu. Budou ovládat 2D a 3D editory, práci s profesionálním animačním softwarem, budou schopni vybudovat přehledný scénář a setkají se i s animací 3D předmětů a loutek pod kamerou. Uplatnění naleznou ve filmových studiích, grafických zakázkových studiích, televizních studiích a reklamních agenturách v řadě profesí, např. v oblastech filmové tvorby – především animovaného filmu, filmového scénáře, krátkého filmu, reklamních spotů atd., působit však mohou i jako autoři vlastních projektů, ve kterých uplatní svoji tvůrčí fantazii a kreativitu.

Během studia mohou posluchači multimediálních specializací pravidelně vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i bakalářské práce v několika plzeňských galeriích, jež FUD spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svoji nejkvalitnější tvorbu v rámci výstav a účastí v mnoha soutěžích a projektech i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže v zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na různých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů buď individuálně, nebo spolu se studenty jiných fakult.

Multimediální specializace jsou koncipovány tak, aby umožňovaly po absolvování tohoto tříletého bakalářského studia uplatnění absolventů přímo v praxi.

Nejnadanější absolventi mají možnost v případě úspěšného splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat na FUD ve studiu navazujícího magisterského programu Výtvarná umění, oboru Intermediální tvorba či jiného zvoleného studijního programu. Zároveň však mohou absolventi tohoto bakalářského studia v případě splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat ve studiu na některém z jiných navazujících magisterských studijních programů na některé z fakult ZČU či na kterékoli jiné VŠ v tuzemsku, příp. v zahraničí.

V letním semestru ak. roku 2012/2013 uspořádal ateliér sérii přednášek předních osobností české animace, digitální ilustrace a dramaturgie. Právě o sdílené dramaturgii a také o trendech a výzvách v divadle, instalacích, filmu a multimédiích hovořil na půdě FUD 11. dubna 2013 prof. Miloslav Klíma. Text jeho přednášky je k dispozici zde.

přijímací zkoušky

Přijímací talentová zkouška probíhá zpravidla v prvním lednovém týdnu, skládá se ze dvou částí a trvá cca 4 dny. V první části je hodnocena úroveň předložených domácích prací (uchazeč vybírá své portfolio tak, aby vytvářelo co nejširší informaci o uchazečově uměleckém rozsahu). Na základě posouzení domácích prací komise bodovým ohodnocením rozhodne, kdo z uchazečů postupuje dále do části druhé. V této druhé části skládá uchazeč praktickou několikadenní talentovou zkoušku (bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: E. Hellmayerová, tel. +420 377 636 712, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kontakt: Mgr. M. Kubová, tel. +420 377 636 714, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kontakt: Bc. J. Vojtěchová, tel. +420 377 636 710, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: pí E. Sýkorová, tel. +420 377 631 718, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány za poplatek.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FUD celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fud.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fud.zcu.cz/artcamp/index.php kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FUD mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované.

 

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FUD (viz Státní závěrečná zkouška > Multimédia, Animovaná a interaktivní tvorba, Nová média, Intermédia, Užitá fotografie).

Součásti SZZ jsou

 • obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části bakalářské práce,
 • zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
 • zkouška z dějin umění,

bakalářská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné bakalářské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat bakalářských prací

 • Série reklamních spotů pro konkrétní kulturní akci
 • Znělky k televiznímu pořadu, filmu nebo filmovému festivalu
 • Internetové stránky neziskové organizace
 • Animované titulky k televiznímu pořadu, filmu nebo filmovému festivalu
 • Hudební klip
 • Výtvarná a režijní příprava povídky nebo pohádky pro děti a realizace pilotní ukázky
 • Realizace informačního nebo didaktického interaktivního panelu
 • Realizace interaktivních animací – jako součást učebnicového textu
 • Výtvarné návrhy, scénář a ukázka realizace počítačové hry

Každý student má možnost navrhnout a předložit řediteli FUD ke schválení své vlastní individuální téma bakalářské práce.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

vnější vztahy a informace k přijímacímu řízení
pro zahraniční uchazeče

mgr. markéta kohoutková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel / 377 636 716

fax / 377 636 702