P04_Main_banner_web

Interdisciplinární projekty

PREVENCE PORUCH PÁNEVNÍHO DNA

ID projektu: BYCZ01-014

Program: Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021 – 2027

Specifický cíl: 1 - RSO1.1: Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Vedoucí partner: Západočeská univerzita v Plzni - Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU)

Partneři projektu: Ostbayerische Technische Hochschule - Laboratoř biomechaniky (LBM); Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni, Biomedicínské centrum

Plánovaná doba realizace projektu: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026

Programová oblast trpí nerovnoměrným rozložením lékařské a terapeutické péče soustředěné do velkých měst. Tato výzva je umocněna negativními vlivy pandemie na danou situaci a přístup k již existujícím preventivním opatřením. Navrhovaný projekt řeší výzvu vyplývající ze situace v příhraničním regionu zvýšením informovanosti u cílových skupin a rozvojem personalizované a účinné prevence poruch pánevního dna. Má velký potenciál pro zlepšení individuální kvality života a snížení zátěže zdravotnického systému. Nejdůležitější technologickou aktivitou a výstupem projektu je vývoj a implementace modulárního systému pro zlepšení prevence poruch pánevního dna. Komunikační, diseminační a exploatační aktivity zpřístupní informace cílovým skupinám a vyvinutá technologie bude prezentována jako funkční prototyp s přímým dopadem na programovou oblast. Odlišné postupy a standardy péče vyžadují přeshraniční spolupráci, která řeší společný problém. Moderní a inovativní řešení jsou očekávána díky kombinaci jedinečných dovedností projektových partnerů na obou stranách hranice. Projekt se primárně zaměřuje na zdravé ženy ve věku 18-45 let. Dalšími cílovými skupinami jsou studenti medicíny, zdravotnických studií a průmyslového designu, učitelé a vychovatelé, fyzioterapeuti a gynekologové, výzkumné a vzdělávací organizace a malé a střední podniky.

Spolufinancováno Evropskou unií. Realizace je podporována finančními prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (80%) a státního rozpočtu ČR (10%).

APLIKOVANÝ VÝZKUM EXOSKELETONU PRO VYUŽITÍ V REHABILITACI

ID projektu: BYCZ01-007

Program: Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021 – 2027

Specifický cíl: 1 - RSO1.1: Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Vedoucí partner: Technische Hochschule Deggendorf - Technologický kampus Cham, Technologický kampus Hutthurm, Zdravotnický kampus Bad Kötzting

Partneři projektu: Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta zdravotnických studií, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Regionální technologický institut, Fakulta aplikovaných věd

Asociování partneři: Ph.Dr. Ilona Zahradnická - Rehabilitační ambulantní centrum, Protetika Plzeň s. r. o., Ambulante Krankenpflege Hiebl GmbH, Gesundheitsregion Plus Landkreis Cham, Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Cham mbH

Plánovaná doba realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026

Projekt rozvíjí společné výzkumné kapacity v oblasti aplikovaného výzkumu, zaměřuje se na vývoj zkušebního prototypu nejmodernějšího exoskeletu dolní končetiny pro rehabilitační účely s využitím inovací v designu, konstrukčních technologiích, 3D tisku a brain-computer interface (převodu mozkových signálů do pohybu končetin). Projekt zároveň posiluje společné výzkumné kapacity technologického transferu v rehabilitačních a protetických oborech. Projekt bude realizovat konsorcium partnerů prostřednictvím multidisciplinárního výzkumného týmu. Partneři budou spolupracovat na všech aktivitách, budou si sdílet výzkumné know-how a využívat společné výzkumné kapacity v souladu s prioritami RIS3 a Hightech Agendy. Jedná se o výzkumné týmy THD Deggendorf/TC Cham, GC Bad Kötzting, TC Hutthurm a ZČU v Plzni/Fakulta zdravotnických studií, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulta aplikovaných věd a Fakulta strojní/RTI. Do projektu bude zapojeno také 5 asociovaných partnerů z praxe. Projekt má silný inovační potenciál a jeho výstupy mohou najít uplatnění v aplikační sféře u malých a středních podniků zaměřených na rehabilitaci a protetiku v česko-bavorském regionu. Realizace je naplánována na 36 měsíců.

Spolufinancováno Evropskou unií. Realizace je podporována finančními prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (80%) a státního rozpočtu ČR (10%).

Výzkumné inovace v protetice

Číslo projektu:  339

Program:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020

Hlavní realizátor projektu:  Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (CZ)

Partneři: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a Fakulta strojní / Regionální technologický institut Západočeské univerzity v Plzni (CZ), Technische Hochschulle Deggendorf / TC Cham (DE)

Asociovaní partneři: Protetika Plzeň s.r.o., Otto Bock ČR s.r.o., OT Süd Orthopädietechnik GmbH, Fachklinik Osterhofen GmbH

Období realizace: 1. 7. 2021 – 31. 12. 2022

Projekt je zaměřený na rozvoj výzkumných inovací v protetice prostřednictvím nových designových přístupů, konstrukčních technologií a 3D tisku. Podstatou projektu je rozvoj a posílení společných kapacit výzkumu ve znalostních a výzkumných institucích s využitím česko-bavorského multidisciplinárního výzkumného týmu. Ten úzce spolupracuje na všech čtyřech fázích realizace a všech aktivitách, vyměňuje si zkušenosti a využívá společné výzkumné kapacity. Cílem projektu je vyvinout nové postupy tvarového, konstrukčního a 3D tiskového řešení pro výrobu zevního protézového lůžka na myoelektrickou protézu horní končetiny. Na aktivitách projektu spolupracují výzkumné týmy ZČU v Plzni a THD Deggendorf/Technologický kampus Cham. Do projektu jsou zapojeni také 4 asociovaní partneři z oblasti protetiky, kteří umožňují testování protézových prototypů na vybrané skupině pacientů. Celý ekosystém navrhování a výroby zevního lůžka aditivní formou se sice v rámci protetiky již začíná komerčně zkoušet, nedosahuje ale zatím uspokojivých výsledků. Konsorcium přeshraničních partnerů tak má stále velký prostor pro společný technologický výzkum a testování přímo v praxi. Projekt má z tohoto důvodu silný inovační potenciál a jeho výstupy nakonec mohou najít uplatnění v aplikační sféře, především u malých a středních podniků zaměřených na protetiku v česko-bavorském regionu.

Studentské mezioborové inovace v česko-bavorském regionu

Číslo projektu:  284

Program:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020

Hlavní realizátor projektu:  Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (CZ)

Partneři: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (CZ), Technische Hochschulle Deggendorf / TC Cham (DE)

Asociovaní partneři: Institut lázeňství a balneologie, v.v.i, Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Bayerischer Heilbäder-Verband e. V., Mittelbayerisches Rehabilitationszentrum Bad Kötzting

Období realizace: 1. 7. 2020 – 31. 8. 2021

Projekt je zaměřený na odbourávání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce. Na jeho realizaci se podílejí dvě partnerské vysoké školy ve spolupráci se čtyřmi asociovanými partnery. Hlavním projektovým cílem je zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských škol prostřednictvím praxe a tím tak docílit jejich lepšího uplatnění na pracovním trhu v obou regionech. Dílčím obsahovým tématem je společná práce studentů na řešení problému inovací v oblasti lázeňské léčby se zaměřením na lepší fungování balneoterapeutického provozu v česko-bavorském regionu. Studenti obou zapojených škol pracují v mezioborových česko-bavorských týmech a návrhy jejich inovací jsou průběžně konzultovány s projektovými partnery. Studenti tak využívají své teoretické znalosti a ověřují si je v praxi, dále rozvíjejí své kompetence, sociální vědomosti a dovednosti.

Pro společnou budoucnost

Číslo projektu:  07/23

Program:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko/Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy - Správce Dispozičního fondu

Hlavní realizátor projektu:  Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni (CZ)

Partneři: Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (CZ), Technische Hochschulle Deggendorf (DE)

Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Cílem interdisciplinární projektu je vývoj prototypu inovativního vozidla s elektrickým pohonem pro starší a pohybově postižené obyvatele. Pracuje se s již existujícím podvozkem golfového vozíku, na který se vyvíjí nová karoserie. V projektu jsou vybírány nejlepší designové ideje s ohledem na ergonomické a zdravotní požadavky v kontextu potřeb cílové skupiny uživatelů̊ vozidla a nejnovějších technologií šetrných k životnímu prostředí. Studenti v  rámci projektu pracují v  mezioborových týmech a zvyšují tak své kompetence, znalosti a dovednosti prostřednictvím prakticky řešeného zadání.

Interprofesní vzdělávání studentských týmů

Číslo projektu:  64

Program:  Program přeshraniční spolupráce/Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020

Hlavní realizátor projektu:  Technische Hochschule Deggendorf (DE)

Partneři: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a Fakulta zdravotnických studií Západočeská univerzita v Plzni (CZ)

Období realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019

Projekt se zaměřuje na odbourávání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání a jeho přizpůsobování změněným podmínkám na společném trhu práce. Hlavním projektovým cílem je zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti studentů partnerských vysokých škol prostřednictvím praxe a tím tak docílit jejich lepšího uplatnění na pracovním trhu v obou regionech. Dílčím obsahovým tématem je společná práce studentů na řešení problému se zlepšováním podmínek pro zvýšení soběstačnosti seniorů v obou přeshraničních regionech. V průběhu 6 semestrů studentské interdisciplinární týmy pracují na tematických zadáních a vyvíjejí inovativní produkty, které pomohou zlepšit soběstačnost seniorů a hendikepovaných lidí v domácím prostředí se zaměřením na zlepšování příjmu potravy, hygieny, kontrolu pohybu v domácnosti a užívání léků. Týmy jsou složeny ze studentů technických oborů (THD) a designérů, ergoterapeutů či fyzioterapeutů (ZČU v Plzni). Výstupy projektu jsou realizovány ve formě demonstrátorů a jejich funkčnost je testována ve spolupráci se seniory asociovaných partnerů.