Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

bakalářské studijní obory

3 leté bakalářské studium, absolvent získá titul BcA.,
prezenční forma studia.

Studijní programy akreditované v českém jazyce:


studijní program B8206

výtvarná umění

obor ilustrace a grafika
specializace mediální a didaktická ilustrace
specializace komiks a ilustrace pro děti
specializace grafický design
specializace vizuální komunikace
specializace kniha a tvarování papíru
specializace ilustrace grafika
specializace malba

obor multimediální design
specializace multimédia
specializace animovaná a interaktivní tvorba
specializace nová média
specializace užitá fotografie

obor sochařství
specializace socha a prostor
specializace keramika


studijní program B8208
design

obor design

specializace produktový design
specializace průmyslový design

obor design kovu a šperku

obor fashion design

BcA. studium v akad. roce 2019/2020: výčet ateliérů

Tříleté bakalářské studium, v průběhu studia musí student získat minimálně 180 kreditů při dodržení předepsané skladby předmětů dané studijním plánem (tzn. v rámci jednotlivých bloků studijního plánu absolvovat všechny stanovené A = povinné předměty, získat stanovený počet kreditů z B = povinně volitelných předmětů a dále získat potřebný počet kreditů z C = výběrových volitelných předmětů). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je mj. i obhajoba studentem vypracované bakalářské práce.

Forma studia je prezenční.

Standardní doba studia - 3 roky, maximální doba studia v daném bakalářském studijním programu je 5 let. Přerušení studia je možné maximálně na 1 rok (do doby studia se nezapočítává, student v době přerušení studia nemá statut studenta).
Při překročení 4 let celkové doby studia včetně všech předchozích nedokončených vysokoškolských studií na jiných VŠ je dle stávající legislativy student povinen hradit před započetím každých šesti následujících měsíců poplatek za tzv. „delší studium" (výše poplatku je stanovena směrnicí rektorky ZČU vždy pro daný akademický rok).

Absolvent bakalářského studijního programu může nastoupit do praxe nebo dále pokračovat ve studiu na základě úspěšně absolvovaných přijímacích zkoušek v některém navazujícím magisterském studijním programu na FDULS, na jiné fakultě ZČU nebo na jiné vysoké škole v ČR, případně v zahraničí.

Entrance examinations

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E