Udržitelný design

Nová generace designérů již nemůže přicházet s nápady pouze na úrovni estetiky. Produkce směruje k věcem etickým spojených s environmentální a sociální udržitelností. Hlavním cílem naší práce není jen sdělení informací, které si díky moderním technologiím dokážeme velice obratně vyhledat, ale v hledání souvislostí a poctivé analýze, abychom byli schopni zaujmout postoj a vyjádřit neotřelý názor či vize, které přináší řešení pro aktuální výzvy dnešní společnosti. 
Tvorba designérů je poháněna ekologickou krizí a myšlenkou přeměny surovin na zdroj estetického a taky funkčního potěšení. Projevem je určitý druh citlivosti, který vede k efektivní práci s materiály a k dokonalému hospodaření s dostupnými zdroji a minimalizmu. V kontextu udržitelnosti je tenhle přístup silně orientován na vyhledávání specifických surovin, které se stávají základem výroby alternativních materiálů. 
Věříme, že design může řešit problémy běžného života, ale taky vážná společenská témata. Dokáže formovat prostor, poskytovat komfort a uspokojovat potřeby. Design vnímáme nejenom jako praktický a užitečný, ale věříme v jeho schopnost a sílu vyvolávat emoce, být expresivní jako umělecké dílo, precizní jako dobře fungující stroj. Naše práce je o experimentování, o konceptuálních řešeních s přesahy do umění, řemesla či nových technologií.

Obory pro habilitační řízení

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná matematika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Mechanika
 • Technická kybernetika

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika
 • Elektrotechnika
 • Elektroenergetika

Fakulta filozofická

 • Teorie a dějiny vědy a techniky

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství

Jmenovací řízení

Nového profesora navrhuje vědecká nebo umělecká rada vysoké školy a prostřednictvím ministra se návrh dostává k prezidentovi republiky, který profesora jmenuje. Během celého procesu musí uchazeč - význačná a uznávaná osobnost ve svém oboru - prokázat potřebnou pedagogickou a vědeckou či uměleckou kvalifikaci. Předpokládá se, že uchazeč už byl na základě habilitačního řízení a po předložení habilitační práce jmenován docentem, nicméně ve výjimečných případech může rektor tento požadavek prominout. Vědecká nebo umělecká rada sestaví na návrh děkana či rektora pětičlennou komisi (nejméně tři členové jsou z jiného pracoviště než z vysoké školy, kde se řízení koná), komise posoudí uchazeče a doporučí jeho jmenování, nebo řízení zastaví. Na veřejném zasedání rady pak uchazeč vystoupí s přednáškou o koncepci práce a výuky v daném oboru. Po přednášce návrh na jeho jmenování schvaluje rada, předává ho ministrovi a ministr prezidentovi. Proces jmenování profesorem upravuje zákon 111/1998 Sb.

Obory ke jmenování profesorem

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná matematika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Mechanika
 • Technická kybernetika

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika
 • Elektrotechnika
 • Elektroenergetika

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství