Doktorske_studium_MainBannerWeb

Doktorské studium

Kam nemůže slunce, tam musí doktor umění. ARS ... MAGNA EST. Umění je věda a věda je umění. Doktorské studium je jejich dokonalou syntézou!

Doktorské studium na Sutnarce

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství udělila 23. září 2021 akreditaci doktorskému studijnímu programu Mezioborový výzkum prostřednictvím vizuální umělecké tvorby.

Standardní dobou studia budou tři roky v prezenční formě a umožní studovat jak umělcům inklinujícím k vlastní tvorbě a její hlubší reflexi, tak badatelům inklinujícím k hlubší reflexi ověřované vlastní tvorbou. 

 

Mezioborový výzkum prostřednictvím vizuální umělecké tvorby

Cílem studia je připravit odborníky pro výzkum umělecké výtvarné tvorby v kontextu jejího mezioborového uplatnění. Obecný cíl vychází ze společenských požadavků na rozvoj a podporu kreativity. Konkrétně reaguje na bouřlivý rozvoj vizuální kultury a komunikace. Předpokladem výzkumných aktivit je fakt, že vizuální umělecká tvorba není vedena pouze záměrem a cílem estetického účinku. Třebaže ten ji na subjektivní úrovni neoddělitelně provází. Má ale zásadní pragmatickou roli v utváření a aktualizaci poznávacího potenciálu společnosti. Jednak ve vztahu k realitě, která nás obklopuje (objektivní – ontologické podmínky). A také při strukturaci a tvorbě symbolických nástrojů, jimiž tuto realitu objevujeme, či konstruujeme (intersubjektivní – epistemologické podmínky).

Výzkum se vyznačuje hluboce experimentální povahou. Skrze tvorbu inovativních vizuálních znaků a znakových systémů a jejich komunikačního potenciálu zásadně přispívá ke kooperačním a koordinačním funkcím, které utvářejí společnost a její kulturu, respektive subkultury. Individuum v tomto procesu získává poznávací nástroj, který formuje způsoby jeho vizuálního vnímání a s ním propojeného myšlení. Reflektivní přístup k tomuto nástroji potom umožňuje studentům přejít z instinktivní formy vnímání k její uvědomělé podobě  a sociálnímu uplatnění tvorby.

Povinné předměty

Seminář k disertační práci (KGI/PHSDP)
Prezentace vlastní tvorby (KGI/PHPVT)
Odborná pedagogická praxe (KGI/PHOP)
Zahraniční stáž pro doktorandy (KGI/PHZSD)
Angličtina pro doktorandy – zkouška (UJP/ADU2)
Úvod do výzkumných metod (KGI/PHUVM)
Odborné texty v umění (KGI/PHOTU)

Povinné předměty státní doktorské zkoušky

Pojednání o tématu disertačního projektu (KDE/PHPTD)
Státní doktorská zkouška (KDE/PHSDZ)
Obhajoba disertační práce (KDE/PHODP)

Volitelné předměty

Z tohoto bloku si student zvolí dva předměty:

Metodologie výzkumu:

Analýza struktur vizuálního umění pro metodu Art Based Research (KGI/PHASU)
Metodologie, technologie, design (KGI/PHMTD)
Vybrané statě z Engineering Design Science and Methodology (KGI/PHVSE)
Evropský výzkumný prostor (KGI/PHEVP)
Přednáška hostujícího profesora (KGI/PHPHP)

Z tohoto bloku si student zvolí minimálně jeden předmět:

Profilující teoretické předměty:

Digitální prostředky v umění (KGI/PHDPU)
Sémiotické modely (KGI/PHSM)
Současnost vizuálního umění (KGI/PHSVU)
Marketing management v kreativních odvětvích (KMO/PHMM)
Umění v kulturním kontextu (KFI/UKKD)

VOLITELNÝ NEPOVINNÝ PŘEDMĚT

Angličtina pro doktorandy (UJP/ADU1)
Jakýkoliv předmět vyučovaný na ZČU v případě volné kapacity.