Doktorske_studium_MainBannerWeb

Uchazeč

Staňte se studujícími doktorského programu na Sutnarce

Přihlásit se do doktorského studijního programu je možné do 19. května 2023 do 12 hodin

Níže naleznete k stažení

- podmínky přijímacího řízení 
- formulář přihlášky do doktorského studijního programu

Seznam školitelů

 • prof. akad. mal. Jiří Barta
 • M. A. Dušan Brozman
 • doc. MgA. Vojtěch Domlátil
 • doc. MgA. Kristýna Fišerová
 • RNDr. Petr Franče
 • prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
 • akad. mal. Renáta Fučíková
 • prof. Mgr. Štěpán Grygar
 • prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
 • prof. akad. mal. Boris Jirků
 • doc. akad. mal. Ditta Jiřičková
 • doc. akad. mal. Helena Krbcová

 

 • doc. akad. mal. Vladimír Merta
 • prof. akad. mal.  Karel Míšek
 • doc. akad. mal. Josef Mištera
 • doc. MgA. Martin Otava, Ph.D.
 • Mgr. Art. Jana Potiron, ArtD.
 • PhDr. Mgr. Andrea Sloupová, Ph.D.
 • Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.
 • doc. akad. mal. František Steker
 • doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
 • prof. akad. mal. Rostislav Vaněk
 • doc. MgA. Zdeněk Veverka
 • prof. doc. Jaroslav Vokoun, Th.D.

Návrhy rámcových témat (okruhů) pro disertační práce

 1. ANIMACE OD PRAVĚKU K DIGITALIZACI
  (Proměny obsahu a formy v historických souvislostech, vývoj animace od jeskynních kreseb po současnost, osobnosti)

 2. ANIMACE A NOVÁ MEDIA
  (Nové technologie, nová estetika, nové žánry)

 1. Barva ve filmu

  Všudypřítomná a při tom poměrně zanedbávaná je práce s barvou. Barva ve filmu má svoje předpoklady ve vývoji samotného média a nemůže být bez toho vnímána. Na druhé straně je barva prvek, pomocí něhož režisér vypráví příběh, přitom barvy mají i svůj symbolický a estetický význam. Disertační práce spočívá v analýze filmového uměleckého díla právě z této perspektivy.

 2. Portrétní tvorba ve výtvarném umění od vzniku fotografie až do současnosti

  Vznik fotografie jde ruku v ruce s industrializací a tím pádem s člověkem žijícím v moderním velkoměstě. Téma pojednává primárně otázku po mediálních, ale i psychologických předpokladech potřebných na zachycení portrétu moderního člověka. Další možný aspekt je autoportrétní tvorba.

 1. Animace a spiritualita

 2. Animace a terapie

 3. Animace a krajina

 1. Humanizace veřejného prostoru. Zkoumání optimálních podmínek, například dopravní bezpečnost, osobní bezpečnost, možnosti zvýšení atraktivity prostoru, čitelnost, řešení informačních systému (např. v nemocnicích, ve městech, naučné stezky, veřejná prostranství, kulturní instituce a podobně). Přehledné značení, prostor srozumitelný pro uživatele.

 2. Srovnávací studie – užití piktogramů, informačních systémů a textových informací ve veřejné dopravě, (například metro, letiště). Kontrast funkčního uplatnění proti vizuálnímu smogu.

Glazury typu sang de boeuf jsou nanotechnologie. Fyzikálně chemické základy redukčních glazur.

Jak šetřit planetu

Téma je univerzální a má umožnit doktorandovi, aby se objevně vyjádřil formou

- uměleckou
- designérsky
- architektonicky
- vědecky
- filosoficky

 1. Ilustrační prostředky sdělení informací v soudobých naučných knihách

  Jak často využívají současní ilustrátoři metaforu a nadsázku, aby interpretovali skutečnost v naučné ilustrované knize? Jak výrazný je současný posun od tradičních ilustrovaných slovníků k moderní publikaci, jež disponuje mnoha vrstvami sdělení? Mapování současných trendů v ilustrovaných publikacích žánru non-fiction s důrazem na tvorbu domácí.

 2. Návrat k literární řeči obrazu v knize pro dětské a mladé čtenáře

  Současná doba je zahlcena proudem informací, obraz znovu nabývá důležitosti.  Moderní technologie ovládají nejen čtenáře, uživatele a příjemce - moderní technologie opanovaly i obor ilustrace. Porovnejme řeč současné ilustrované knihy s řečí předchozích období a věnujme se ryze obrazovým žánrům picture-book a silent-book. Jak vypadají obrazové publikace pro dětské příjemce v epoše informační revoluce? Nakolik musíme v době migrační krize překonávat jazykové bariéry? Jaké prostředky k tomu volí současní ilustrátoři? Využívají atmosféru obrazu? Využívají detaily? Či naopak redukují ilustraci do graficky stručného, ale výrazného projevu? Co vlastně vyhovuje dětskému čtenáři?

Vztah fotografie a textu. Intermedialita a proměny struktur technických obrazů. Od fotografické ilustrace až po konceptuální přístupy.

 1. Vizualizace jako informační prostředek v životním cyklu vybraného oboru technických produktů / technických systémů.

 2. Vizualizace inherentních vlastností heterogenních technických produktů/ technických systémů v jejich životním cyklu.


  Při profesionálních nárocích na „designová“ hlediska by byl u obou témat nezbytný konzultant specialista z FDULS.

 1. Zkoumání a vytvoření výukového systému optické perspektivy a plastické anatomie pro výtvarníky a propojení s novými médii a technologiemi pro současné umění.

 2. Analýza výukových metod plastické anatomie a optické perspektivy s dopady na psychologii daných subjektů a jejich proměnu poznáním.

 1. Hledání překrývání grafického designu a volné tvorby.

  Jaké jsou hodnoty a kdo stanovuje kritéria pro potvrzení souhlasu nebo odmítnutí?
  Jsou někde společná východiska, hranice, koncepty, zaměření, formy vyjádření, užití technologií, osobnost tvůrce? Kdy z pozice aktivit v obou disciplínách se odráží jeho tvůrčí potenciál v obojím? Atd.
  Situace v naší zemi od období mezi válkami až po současnost.

 2. Vývoj a uplatnění dekoru v grafickém designu

  Měl a má dodnes pravdu Adolf Loos v tom, že Ornament je zločin?
  Zhruba vymezeno lety První republika, ČSSR, současnost.

Studium, hledání a využití nových technologických možností a designérských řešení v oblasti designu a výroby obuvi se zaměřením na udržitelnost a ekologii.

 1. Procesuální dílo jako strategie tvorby obrazu

  V širokém spektru vizuálního umění je pojem proces natolik organicky přítomen a můžeme jej nahlížet z několika pohledových rovin, že otevírá prostor pro oblasti teoretického uchopení tématu, stejně jako praktickému výzkumu v podobě konkrétní  umělecké - vizuální tvorby.

  Výstupem doktorandské práce bude autorský projekt v oblasti vizuálního umění a navazující teoretická práce, zaměřená na kontext daného tématu.

 2. Mysl, tělo, médium

  V umění jsou média chápána jako nosiče informací a obsahu jinak, než je tomu například u současných informačních technologií, které se snaží  o záznam kontrolovatelných dat, dávajících neměnný smysl kdykoli a kdekoli. Co tady chybí je komplexní mysl a biologické tělo. Kreativní umělec nic podobného doposud nemusí splňovat. Kreativní umělec kultivuje osobní citlivost v prostředí, ve kterém se vyjadřuje svou tvorbou, často intuitivně a spontánně, v nejlepším případě autenticky, neopakovatelně. Přesto je v takto, na první pohled, nezávislé tvorbě přirozeně ukotvena zkušenost z řady mimo oborových disciplín. Témata a poznatky přírodních věd, humanitních věd, filozofie apod. bezprostředně formují mysl, chování i vyjadřování každé kreativní osobnosti, od počátku lidské civilizace.

  Výstupem doktorandské práce bude autorský projekt v oblasti vizuálního umění a navazující teoretická práce, zaměřená na kontext daného tématu.

 1. Výzkum udržitelnosti a konkurenceschopnosti absolventů bakalářských a magisterských výtvarných oborů.

 2. Tvůrčí osobnost – výtvarník a jeho role v 21. století

  Jednotlivé okruhy témat, které je možné vzájemně propojit:

  a) Společenský a ekonomický přínos v přidané hodnotě obsažené v autorském díle. (záměrně velmi obecné téma, které se týká podstaty přínosu v kreativitě)

  b) Jaký má vliv renomé autora na hodnotu jím vytvořeného díla. (pohled autora na hodnotu díla ve srovnání s vrstevníky a zahraniční konkurencí)

  c) Je možná hranice mezi autorským dílem a společenskými výstupy, které jsou u řemeslného výkonu a díla. (téma, blíže určené, bude specifikováno doktorandem a školitelem).

  d) Vliv přidané hodnoty v exteriéru měst na chování obyvatel a jejich život.

  e) Co se skrývá za pojmy značka, obchodní známka a logo v 21. století?

  f) Jaký má vliv materiálová složka na hodnotu konečného díla u jednotlivých výtvarných oborů a metodika jejich sběru.

  g) Ukládání DNA a komparace informací u děl žijících a nežijících autorů. Archivace a databáze výtvarných děl a autorů.

  h) Obrazová dokumentace na základě hlášení prodejů uměleckých děl volného a užitého umění.

  i) V rámci informací a prodejů děl umělecké hodnoty hlášení o případných padělcích a vytvoření mezinárodní sítě a metodiky postupu při podezření na padělky.

  j) V návaznosti celosvětového vývoje a návaznosti na zájem posluchačů o některá tvůrčí studia je nutné provést redukci ve vztahu k praxi a udržitelnosti některých oborů.

 1. Umělci a společnost

  Teze: Společnost v České republice není  připravena těžit z potenciálu absolventů VŠ věnujících se designu a vizuálnímu umění. Existují systémové cesty k nápravě.

  Cíle uměleckého vzdělávání v ČR a zahraničí. Uplatnitelnost absolventů fakult zabývajících se vizuálním uměním a designem. Cíle absolventů a realita, uplatnění v různých oborech užitého umění a designu. Trh práce a jeho vývoj v různých oborech. Návratnost investice státu podle škol - mezinárodní srovnání. Putování od kvalifikace k uplatnění. Možnosti preinkubace a inkubace studentů. Spolupráce škol s firmami. Absolventi uměleckých škol v epoše 4. průmyslové revoluce. Nevyužitý, či využitý potenciál.

  Výstupem je výstava úspěšných absolventů českých uměleckých škol a kniha dokumentující jejich díla s analýzou důvodů jejich úspěchu, nebo analýza vývoje trhu v uplynulých desetiletích v knize prezentující současně díla uznávaná odborníky v konfrontaci s díly komerčně úspěšnými doplněná výstavou, studie důvodů úspěchu, či neúspěchu absolventů s návrhem řešení v podobě inkubace, preinkubace, či jiné cesty v rámci VŠ studia, apod.

 2. Boudník 21. stol.

  Teze: V továrnách a vědeckých laboratořích je nevyužitý potenciál nástrojů, přístrojů a materiálů, které by mohly obohatit výrazové prostředky umění. Naopak při jejich aplikaci ve tvorbě umělecké, je skrytý potenciál podnětů zpětně v průmyslové produkci.

  Výrazové prostředky vizuálního umění v 2. dekádě 21. století. Jejich historie, přítomnost a budoucnost. Výzkum možností povýšení současných průmyslových a  laboratorních technologií přelomu dvacátého a dvacátého prvního století na technologie a výrazové prostředky umění s eventuální možností rozšíření jejich využití umělecké tvorbě, nebo naopak v průmyslu apod.

  Výstupem je výstava a katalog experimentální tvorby s popisem technologií. (Spolupráce s FAV, FST, NTC, FEL, atp.)

 3. Tvorbou k tvořivosti

  Teze: Výuka umění v neuměleckých oborech vede k podpoře tvořivého myšlení, přesto v našem státě není umění jako podpora tvořivého myšlení podporována. Existují systémové cesty k nápravě.

  Výuka umění, respektive tvoření na VŠ neuměleckých a její vliv na tvořivé myšlení. Umělecká tvorba jako podpora tvůrčího myšlení (např. v technických oborech apod.), jako podpora rozvoje prostorového cítění (např. modelování u chirurgů), jako podpora obrazotvornosti a tvarové zásoby (např. modelování a kresba u designérů), jako podpora obrazového vnímání (např. kresba u policistů, detektivů apod.) Rešerše z rozvinutých zemí světa USA, Taiwan, Izrael, Německo, Anglie apod. Porovnání s ČR.

  Experimenty s relevantními vzorky studentů neuměleckých fakult na SUTNARCE. Výstupem je práce popisující situaci ve světě i u nás, prezentující obrazové materiály tvorby studentů neuměleckých fakult. Zhodnocení výsledků experimentů s obrazovým doprovodem. Návrh řešení vedoucího ke zlepšení situace včetně návrhu metodiky výuky zacílené na různé neumělecké obory.

 4. Umění v epoše průmysl 4.0

  Teze: Umění může kompenzovat frustraci lidí vykořeněných dramatickými společenskými změnami.

  Čtvrtá průmyslová revoluce vytvoří armádu miliard nezaměstnaných, nepotřebných, parazitujících, a proto těžce frustrovaných lidí. Nebudou mít problémy existenční, stát jim poskytne prostředky potřebné k životu. Přesto budou prožívat těžký stres, protože jejich životy nebudou naplněné.

  Bylo by možné kompenzovat jejich frustraci výtvarnou tvorbou? Bylo by možné zkvalitnit jejich životy a současně zabránit společenským otřesům rozvojem lidové tvořivosti, podporou amatérské tvorby a kurzů, uměleckými soutěžemi, založením sítě amatérských galerií, podporou rozšíření spolkového života, sítí ateliérů a dílen, apod.?

PUTOVÁNÍ MEZI UMĚNÍM VIZUÁLNÍM A HUDEBNĚ – DRAMATICKÝM

Teze: Umění dramatické a hudebně-dramatické je již dávno propojeno s uměním vizuálním ve scénografii, kostýmním výtvarnictví, lightdesignu, projekcích, atp. Týmová spolupráce jednotlivých specialistů má své limity a přitom je zřejmé, že se zde vyskytují všestranně interdisciplinárně nadaní studenti, kteří by byli schopni současně vést řadu specializací koncipování a realizace hudebně - dramatického představení. Tyto talenty by bylo možné v jejich rozvoji a odborném růstu podpořit koncipováním interdisciplinárních studijních programů ve spolupráci různých fakult i jinak.

Možnosti výuky směřující k průniku kompetencí na poli režie, scénáristiky, scénografie, lightdesignu, multimédií, atp., možné způsoby budování interdisciplinární kvalifikace v uvedených oborech, interdisciplinární týmy i osobnosti.

 1. Udržitelné tendence v materiálech používaných v nábytkovém designu

  Téma se zaměřuje na analýzu vztahů mezi designéry a materiály, které v tvorbě využívají. Cílem práce je rozvíjet ekologické aktivity v navrhování a nábytkové produkci, které poskytují ekonomickou životaschopnost, environmentální ochranu a sociální soudržnost.

 2. Psychologické aspekty tvorby autorských interiérů

  Téma zaměřené na výzkum a aplikaci teoretických znalostí z oblasti kognitivní a environmentální psychologie do praktické tvorby interiérových designérů.

 1. Vlastní tvorba v kontextu dějin umění

  Cílem práce je teoretická reflexe vlastní umělecké tvorby v kontextu dějin umění s akcentem na současnost. Analýza a interpretace je založena na mezioborovém výzkumu (teorie a dějiny umění, ale i filozofie, kulturní a sociální antropologie, psychologie ad., které zároveň nabízejí specifické nástroje a metody). Možným výstupem je kritické zhodnocení výzkumu formou výstavy.

 2. Umělecký obor – instituce – divák

  Sbírkotvorným či výstavním institucím a proměnám jejich přístupu k návštěvníkovi již byla v teorii umění věnována určitá pozornost. Tato práce se však úzce zaměřuje na problematiku institucionálního zprostředkování konkrétní umělecké oblasti, jíž se uchazeč zároveň věnuje ve vlastní tvorbě. Na základě mezioborového výzkumu se v různých kontextech nabízí nejen zmapování vývoje, ale i vlastní koncepce prezentace.

  Umělecký obor bude specifikován na základě zaměření konkrétního uchazeče. 

 1. Vývoj společné evropské politiky pro výzkum v oblasti kulturních a kreativních odvětví a kulturního dědictví

 2. Vývoj českého zapojení do evropských rámcových programů pro výzkum kreativních odvětví a výzkum uměním

 3. Koncept zodpovědného přístupu k výzkumu a inovacím v kreativním průmyslu (tzv. RRI, Responsible R&I) - vývoj a současný stav (např. Nový evropský Bauhaus)

HRANICE VIZUÁLNÍCH JAZYKŮ
(Free art x applied art. Free art x design. Překračování hranic odlišných světů.)

 1. Mezioborové interakce uměleckého výtvarného procesu.

  Okruh se týká zapojení výtvarné tvorby v inovacích vizuálních sémantických znaků society v historii i současnosti. Má přispět k širšímu chápání funkce výtvarného umění v lidském poznání, komunikaci, kooperaci.

 2. Obraz a jazyk – ikony, indexy, metafory

  V inspiraci Dantovou alternativní interpretací totožného vzhledu díla chceme studovat vztahy jazykových systémů a obrazových struktur a jejich vzájemné vlivy na konstruování obsahů.

 1. Výzkum a vyhodnocení estetických a logických kvalit dálničních systémů zemí EU.

 2. Typografické řešení významné kulturní či sportovní aktivity v perspektivách České republiky.

 3. Písmo ve veřejném prostoru, forma a účel významných městských projektů.

 4. Významný písmový projekt – široká rodina písem pro univerzální užití.

 1. MODULARITA, ekologie, technologie, flexibilní rozšiřování, ekonomické hledisko

  Práce fokusuje možnosti modulů a jejich nahrazování. Zaměřuje se na možnost výměny k dosažení opravy nebo zlepšení vlastností celku. Způsob aplikace systému vytváří celek, který je ekologicky a ekonomicky optimalizovaný. 

 2. MATERIÁL, udržitelnost, proces

  Práce je zaměřena na materiál/y, jeho použitelnost, výhody, rizika. Materiál ve vztahu ke zdrojům. Způsob zpracování, optimalizace, kombinace různých druhů, zaměnitelnost. Použitelnost pro daný tvar a účel. 

 3. MOBILITA, alternativa, technologie, ekologie, ekonomické hledisko.

  Práce je zaměřena způsob přemisťování objektů / informací. Zkoumá alternativní způsoby k dosažení shodného výsledku a navrhuje optimální řešení. Řeší technologický, ekonomický a ekologický aspekt pro zvolený rámec. 

 1. Teologická interpretace vybraných uměleckých děl nebo určitého tvůrce.

 2. Náboženské motivy a souvislosti ve vizuálním umění obecně, či vybraném díle,
  nebo v díle určitého tvůrce.

 3. Moderní pokusy o výtvarné vyjádření křesťanské víry (artefakt či  osobnost).

 4. Tradice a kreativita na příkladu zpracování konkrétních uměleckých děl.

Informace a dokumenty ke stažení