Doktorske_studium_MainBannerWeb

Uchazeč

Staňte se prvními studenty doktorského programu na Sutnarce

Přihlásit se do doktorského studijního programu je možné ve dvou kolech, a to

  1. do 4. července 2022 do 12 hodin
  2. do 2. září 2022 do 12 hodin

Níže naleznete k stažení

- podmínky přijímacího řízení 
- formulář přihlášky do doktorského studijního programu

Školitelé a rámcová témata (okruhy) pro disertační práce

Dušan Brozman

1) Barva ve filmu

Všudypřítomná a při tom poměrně zanedbávaná je práce s barvou. Barva ve filmu má svoje předpoklady ve vývoji samotného média a nemůže být bez toho vnímána. Na druhé straně je barva prvek, pomocí něhož režisér vypráví příběh, přitom barvy mají i svůj symbolický a estetický význam. Disertační práce spočívá v analýze filmového uměleckého díla právě z této perspektivy.

2) Portrétní tvorba ve výtvarném umění od vzniku fotografie až do současnosti

Vznik fotografie jde ruku v ruce s industrializací a tím pádem s člověkem žijícím v moderním velkoměstě. Téma pojednává primárně otázku po mediálních, ale i psychologických předpokladech potřebných na zachycení portrétu moderního člověka. Další možný aspekt je autoportrétní tvorba.

Kristýna Fišerová

1) Humanizace prostoru. Design lékařských materiálů, informační systém nemocnic, navigační systém, atd…

2) Srovnávací studie – užití piktogramů a textových informací ve veřejné dopravě, dálniční síť, metro, letiště.

3) Problematika vizualizace informačních systémů. Kontrast funkčního uplatnění proti vizuálnímu smogu.

Petr Franče

Technologie skla, keramiky, chemie a technika ve službách výtvarníka aneb od seladonových glazur až k tavené skleněné plastice.

Zdeněk Fránek

Jak šetřit planetu

Téma je univerzální a má umožnit doktorandovi, aby se objevně vyjádřil formou

- uměleckou
- designérsky
- architektonicky
- vědecky
- filosoficky

Renáta Fučíková

1) Ilustrační metafora jako prostředek sdělení informace

Využití metafory a nadsázky pro interpretaci skutečnosti v autorské ilustrované knize. Porovnání aktuálních trendů v ilustrovaných publikacích žánru non-fiction s akcentem na tvorbu domácí.

2) Návrat k literární řeči obrazu

Studium a porovnání současných směrů v žánrech picture-book a silent-book. Obrazové publikace pro dětské příjemce v epoše informační revoluce. Potřeba překonávání jazykových mantinelů v době migrační krize.

3) Plocha, linie, atmosféra a detail v knižní ilustraci

Impakt moderních technologií na ilustrační trendy. Vliv práce s počítačovou grafikou například na redukci detailů, ale na druhé straně na intenzitu atmosféry, barev či na postprodukční kvalitu. Studium a porovnání těchto trendů ve světě a u nás.

Štěpán Grygar

1) Změna paradigmatu fotografie jako důsledek technologického pokroku.

Proměna nejen samotného média fotografie, ale i způsobů jeho prezentace a distribuce. Práce se má zabývat technologickým pokrokem média zahrnující vývoj od konce analogové fotografie až po nejsoučasnější technologie v souvislosti s projevy ve vizuálním umění. 

2) Čas a prostor jako limitující faktory fotografie v kontrastu s filmovou řečí.

Práce by měla mapovat proměny chápání limitů média fotografie a snahy o rozšíření statického obrazu pomocí filmových postupů. Od sérií, časových sekvencí až po videoprojekce a prostorové instalace. Vymezení limitů neznamená hledání protikladů, ale mapování tendencí směřující k rozšiřování možností působení média fotografie ve vizuálním umění.

Stanislav Hosnedl

1) Výzkum interdisciplinární komunikace v mezioborové spolupráci / projektech

2) Výzkum kognitivních aspektů při ovládání technických produktů / systémů (TS)

3) Výzkum “multisenzorického” ovládání a komunikace technických produktů / systémů (TS)

4) Výzkum multimediální podpory efektivnosti a eliminace rizik (technických, psychologických, etických, atp.) při mezioborovém  (prezenčním i online) vývoji technických produktů / systémů (TS) vč. interakce se zákazníkem

5) Výzkum optimalizace multimediálních a  technických  forem přenosu informací  mezi lidmi  a  technických systémů

6) Výzkum optimalizace multimediálních (smyslových vč. zahrnutím kognitivních) a  technických  způsobů  řešení vlastností technických produktů

Výše uvedená témata je možné profesně/multiprofesně  zaměřit např.:

- na vývoj inovativních heterogenních technických produktů  s příp. přesahem do oblasti obchodní a tržní vč. jejich aktivního ovlivňování

- na efektivní obecnou aplikovatelnost v dalších než aktuálně řešených oblastech

- na konkurenceschopnost a min. rizikovosti vlastností technických systémů (ve vztahu k lidem a ostatním živým bytostem, ostatním technickým prostředkům, aktivnímu a reaktivnímu blízkému i vzdálenému prostředí a potřebnému i vyžadovanému profesnímu i manažerskému informačnímu a znalostnímu know-how v celém životním cyklu technického systému

- na optimalizaci “multisenzorického” pojetí zrak, sluch, hmat, čich, chuť, vč. kognitivních aspektů  a  adekvátních odezev člověka od instrumentální úrovně technického systému přes mechanizovanou,  automatizovanou, “smart” až po AI

- na tvůrce i (přímé i nepřímé) uživatele s odestupňovanými, věkovými, genderovými, jazykovými, znalostními,  zdravotními a dalšími odlišnostmi

Vladimír Merta

1) Procesuální dílo jako strategie tvorby obrazu

V širokém spektru vizuálního umění je pojem proces natolik organicky přítomen a můžeme jej nahlížet z několika pohledových rovin, že otevírá prostor pro oblasti teoretického uchopení tématu, stejně jako praktickému výzkumu v podobě konkrétní  umělecké - vizuální tvorby.

Výstupem doktorandské práce bude autorský projekt v oblasti vizuálního umění a navazující teoretická práce, zaměřená na kontext daného tématu.

2) Mysl, tělo, médium

V umění jsou média chápána jako nosiče informací a obsahu jinak, než je tomu například u současných informačních technologií, které se snaží  o záznam kontrolovatelných dat, dávajících neměnný smysl kdykoli a kdekoli. Co tady chybí je komplexní mysl a biologické tělo. Kreativní umělec nic podobného doposud nemusí splňovat. Kreativní umělec kultivuje osobní citlivost v prostředí, ve kterém se vyjadřuje svou tvorbou, často intuitivně a spontánně, v nejlepším případě autenticky, neopakovatelně. Přesto je v takto, na první pohled, nezávislé tvorbě přirozeně ukotvena zkušenost z řady mimo oborových disciplín. Témata a poznatky přírodních věd, humanitních věd, filozofie apod. bezprostředně formují mysl, chování i vyjadřování každé kreativní osobnosti, od počátku lidské civilizace.

Výstupem doktorandské práce bude autorský projekt v oblasti vizuálního umění a navazující teoretická práce, zaměřená na kontext daného tématu.

Karel Míšek

1) Výzkum udržitelnosti a konkurenceschopnosti absolventů bakalářských a magisterských výtvarných oborů.

2) Tvůrčí osobnost – výtvarník a jeho role v 21. století

Jednotlivé okruhy témat, které je možné vzájemně propojit:

a) Společenský a ekonomický přínos v přidané hodnotě obsažené v autorském díle. (záměrně velmi obecné téma, které se týká podstaty přínosu v kreativitě)

b) Jaký má vliv renomé autora na hodnotu jím vytvořeného díla. (pohled autora na hodnotu díla ve srovnání s vrstevníky a zahraniční konkurencí)

c) Je možná hranice mezi autorským dílem a společenskými výstupy, které jsou u řemeslného výkonu a díla. (téma, blíže určené, bude specifikováno doktorandem a školitelem).

d) Vliv přidané hodnoty v exteriéru měst na chování obyvatel a jejich život.

e) Co se skrývá za pojmy značka, obchodní známka a logo v 21. století?

f) Jaký má vliv materiálová složka na hodnotu konečného díla u jednotlivých výtvarných oborů a metodika jejich sběru.

g) Ukládání DNA a komparace informací u děl žijících a nežijících autorů. Archivace a databáze výtvarných děl a autorů.

h) Obrazová dokumentace na základě hlášení prodejů uměleckých děl volného a užitého umění.

i) V rámci informací a prodejů děl umělecké hodnoty hlášení o případných padělcích a vytvoření mezinárodní sítě a metodiky postupu při podezření na padělky.

j) V návaznosti celosvětového vývoje a návaznosti na zájem posluchačů o některá tvůrčí studia je nutné provést redukci ve vztahu k praxi a udržitelnosti některých oborů.

Jiří Novotný

1) Materiální a výtvarné struktury děl

 Dílčí témata individuálních studijních plánů:

- výtvarné materiály, exaktní metody jejich identifikace a možnosti posouzení/ vyhodnocení materiálového složení děl exaktními metodám v kontextu předpokládané datace vzniku díla a následně na dokumentaci na úrovni současného poznání,

- možnosti identifikace děl se specifickým materiálovým složením v určitých obdobích i dělech jednotlivých autorů, možnosti využití těchto informací pro posuzování provenience zkoumaných děl,

- možnosti využití specifických poznatků o vlastnostech děl pro exaktní rozpoznání a posouzení jejich stavu a pro optimalizaci podmínek jejich dlouhodobého uchovávání ve sbírkách a galeriích,

- nové, alternativní metody průzkumů, nové technologie a techniky současných tvůrců, rostoucí požadavky na obsah i kvalitu dokumentací a racionalitu posuzování provenience děl,

- restaurování a konzervace, vliv materiálové složky na hodnotu (autenticitu) autorského díla u jednotlivých výtvarných oborů,

- mezinárodní databáze a metodiky postupů při podezření na padělky.

2) Databáze, metody, vyhodnocování poznatků o autorských dílech

Dílčí témata individuálních studijních plánů:

- interdisciplinární metod použitelných při interpretaci a vyhodnocování poznatků, metodiky zpracovávání znaleckých posudků děl,  možnosti syntézy při vyhodnocování získaných poznatků z oblastí humanitních a přírodních věd,

- specifické metody a postupy inventarizace a katalogizace děl a vytváření účelově konstruovaných databází, typické materiálové a výtvarné struktury originálů nejčastěji falšovaných děl u nás,

- ukládání DNA děl, komparace informací o referenčních dělech žijících a nežijících autorů,

- nové metody obrazové dokumentace, hlášení prodejů uměleckých děl, volného a užitého umění  (autorských děl!),

- mezinárodní databáze a metodiky postupů při podezření na padělky.

3) Normy, zákony, kodexy z oblasti ochrany autorských děl

Dílčí témata individuálních studijních plánů:

- porovnání právních předpisů z  oblasti ochrany autorských děl platných u nás i v zahraničí,

- zákony o ochraně sbírek muzejní povahy, profesní kodexy z oblasti znalectví a konzervace sbírek nás i v zahraničí,

- porovnání norem z oboru znalectví a jejich širšího, aktuálního společenského kontextu, normy z oblasti zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, komparace profesních norem a kodexů jak z oblasti znalectví, tak i sbírek,

- možnosti mezinárodní spolupráce, databáze informací a prodejů děl umělecké hodnoty, hlášení o případných padělcích, znalecká činnost v zahraničí,

- analýza slavných případů a znaleckých posudků a postupů při prokazování identity děl.

4) Společnost,  ekonomika a  tvůrčí činnost dnes

Dílčí témata individuálních studijních plánů:

- společenský a ekonomický přínos v přidané hodnotě obsažené v autorském díle. (záměrně velmi obecné téma, které se týká podstaty přínosu v kreativitě)

- vliv renomé autora na hodnotu jím vytvořeného díla. (pohled autora na hodnotu díla ve srovnání s vrstevníky a zahraniční konkurencí)

- hranice mezi autorským dílem a společenskými výstupy, které jsou u řemeslného výkonu a díla. (téma, blíže určené bude specifikováno doktorandem a školitelem).

- vliv přidané hodnoty v exteriéru měst na chování obyvatelstva a jejich života.

- co se skrývá za pojmy značka obchodní známka a logo v 21. století

Jana Potiron

1) Udržitelné tendence v materiálech používaných v nábytkovém designu

Téma se zaměřuje na analýzu vztahů mezi designéry a materiály, které v tvorbě využívají. Cílem práce je rozvíjet ekologické aktivity v navrhování a nábytkové produkci, které poskytují ekonomickou životaschopnost, environmentální ochranu a sociální soudržnost.

2) Psychologické aspekty tvorby autorských interiérů

Téma zaměřené na výzkum a aplikaci teoretických znalostí z oblasti kognitivní a environmentální psychologie do praktické tvorby interiérových designérů.

Andrea Sloupová

1) Vlastní tvorba v kontextu dějin umění

Cílem práce je teoretická reflexe vlastní umělecké tvorby v kontextu dějin umění s akcentem na současnost. Analýza a interpretace je založena na mezioborovém výzkumu (teorie a dějiny umění, ale i filozofie, kulturní a sociální antropologie, psychologie ad., které zároveň nabízejí specifické nástroje a metody). Možným výstupem je kritické zhodnocení výzkumu formou výstavy.

2) Umělecký obor – instituce – divák

Sbírkotvorným či výstavním institucím a proměnám jejich přístupu k návštěvníkovi již byla v teorii umění věnována určitá pozornost. Tato práce se však úzce zaměřuje na problematiku institucionálního zprostředkování konkrétní umělecké oblasti, jíž se uchazeč zároveň věnuje ve vlastní tvorbě. Na základě mezioborového výzkumu se v různých kontextech nabízí nejen zmapování vývoje, ale i vlastní koncepce prezentace.

Umělecký obor bude specifikován na základě zaměření konkrétního uchazeče. 

Jaroslav Vančát

 1) Mezioborové interakce uměleckého výtvarného procesu.

Okruh se týká zapojení výtvarné tvorby v inovacích vizuálních sémantických znaků society v historii i současnosti. Má přispět k širšímu chápání funkce výtvarného umění v lidském poznání, komunikaci, kooperaci.

2) Obraz a jazyk – ikony, indexy, metafory

V inspiraci Dantovou alternativní interpretací totožného vzhledu díla chceme studovat vztahy jazykových systémů a obrazových struktur a jejich vzájemné vlivy na konstruování obsahů.

Rostislav Vaněk

1) Výzkum a vyhodnocení estetických a logických kvalit dálničních systémů zemí EU.

2) Typografické řešení významné kulturní či sportovní aktivity v perspektivách České republiky.

3) Písmo ve veřejném prostoru, forma a účel významných městských projektů.

4) Významný písmový projekt – široká rodina písem pro univerzální užití.

Zdeněk Veverka

1) MODULARITA, ekologie, technologie, flexibilní rozšiřování, ekonomické hledisko

Práce fokusuje možnosti modulů a jejich nahrazování. Zaměřuje se na možnost výměny k dosažení opravy nebo zlepšení vlastností celku. Způsob aplikace systému vytváří celek, který je ekologicky a ekonomicky optimalizovaný. 

2) MATERIÁL, udržitelnost, proces

Práce je zaměřena na materiál/y, jeho použitelnost, výhody, rizika. Materiál ve vztahu ke zdrojům. Způsob zpracování, optimalizace, kombinace různých druhů, zaměnitelnost. Použitelnost pro daný tvar a účel. 

3) MOBILITA, alternativa, technologie, ekologie, ekonomické hledisko
Práce je zaměřena způsob přemisťování objektů / informací. Zkoumá alternativní způsoby k dosažení shodného výsledku a navrhuje optimální řešení. Řeší technologický, ekonomický a ekologický aspekt pro zvolený rámec. 

 

Informace a dokumenty ke stažení