Doktorske_studium_MainBannerWeb

Uchazeč

Staňte se studujícími doktorského programu na Sutnarce

Přihlásit se do doktorského studijního programu je možné do 17. května 2024 do 12 hodin

Níže naleznete k stažení

- podmínky přijímacího řízení 
- formulář přihlášky do doktorského studijního programu

Seznam školitelů

 • prof. akad. mal. Jiří Barta
 • M. A. Dušan Brozman
 • doc. MgA. Vojtěch Domlátil
 • RNDr. Petr Franče
 • prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
 • akad. mal. Renáta Fučíková
 • prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
 • prof. akad. mal. Boris Jirků
 • doc. akad. mal. Ditta Jiřičková
 • doc. akad. mal. Helena Krbcová

 

 • doc. akad. mal. Vladimír Merta
 • doc. akad. mal. Josef Mištera
 • doc. MgA. Martin Otava, Ph.D.
 • Mgr. Art. Jana Potiron, ArtD.
 • Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.
 • doc. akad. mal. František Steker
 • prof. akad. mal. Rostislav Vaněk
 • doc. MgA. Zdeněk Veverka
 • prof. doc. Jaroslav Vokoun, Th.D.

Návrhy rámcových témat (okruhů) pro disertační práce

 1. ANIMACE OD PRAVĚKU K DIGITALIZACI
  (Proměny obsahu a formy v historických souvislostech, vývoj animace od jeskynních kreseb po současnost, osobnosti)

 2. ANIMACE A NOVÁ MEDIA
  (Nové technologie, nová estetika, nové žánry)

 1. Barva ve filmu

  Všudypřítomná a při tom poměrně zanedbávaná je práce s barvou. Barva ve filmu má svoje předpoklady ve vývoji samotného média a nemůže být bez toho vnímána. Na druhé straně je barva prvek, pomocí něhož režisér vypráví příběh, přitom barvy mají i svůj symbolický a estetický význam. Disertační práce spočívá v analýze filmového uměleckého díla právě z této perspektivy.

 2. Portrétní tvorba ve výtvarném umění od vzniku fotografie až do současnosti

  Vznik fotografie jde ruku v ruce s industrializací a tím pádem s člověkem žijícím v moderním velkoměstě. Téma pojednává primárně otázku po mediálních, ale i psychologických předpokladech potřebných na zachycení portrétu moderního člověka. Další možný aspekt je autoportrétní tvorba.

 1. Animace a spiritualita

 2. Animace a terapie

 3. Animace a krajina

Glazury typu sang de boeuf jsou nanotechnologie. Fyzikálně chemické základy redukčních glazur.

Jak šetřit planetu

Téma je univerzální a má umožnit doktorandovi, aby se objevně vyjádřil formou

- uměleckou
- designérsky
- architektonicky
- vědecky
- filosoficky

 1. Ilustrační prostředky sdělení informací v soudobých naučných knihách

  Jak často využívají současní ilustrátoři metaforu a nadsázku, aby interpretovali skutečnost v naučné ilustrované knize? Jak výrazný je současný posun od tradičních ilustrovaných slovníků k moderní publikaci, jež disponuje mnoha vrstvami sdělení? Mapování současných trendů v ilustrovaných publikacích žánru non-fiction s důrazem na tvorbu domácí.

 2. Návrat k literární řeči obrazu v knize pro dětské a mladé čtenáře

  Současná doba je zahlcena proudem informací, obraz znovu nabývá důležitosti.  Moderní technologie ovládají nejen čtenáře, uživatele a příjemce - moderní technologie opanovaly i obor ilustrace. Porovnejme řeč současné ilustrované knihy s řečí předchozích období a věnujme se ryze obrazovým žánrům picture-book a silent-book. Jak vypadají obrazové publikace pro dětské příjemce v epoše informační revoluce? Nakolik musíme v době migrační krize překonávat jazykové bariéry? Jaké prostředky k tomu volí současní ilustrátoři? Využívají atmosféru obrazu? Využívají detaily? Či naopak redukují ilustraci do graficky stručného, ale výrazného projevu? Co vlastně vyhovuje dětskému čtenáři?

 1. Vizualizace jako informační prostředek v životním cyklu vybraného oboru technických produktů / technických systémů.

 2. Vizualizace inherentních vlastností heterogenních technických produktů/ technických systémů v jejich životním cyklu.


  Při profesionálních nárocích na „designová“ hlediska by byl u obou témat nezbytný konzultant specialista z FDULS.

 1. Zkoumání a vytvoření výukového systému optické perspektivy a plastické anatomie pro výtvarníky a propojení s novými médii a technologiemi pro současné umění.

 2. Analýza výukových metod plastické anatomie a optické perspektivy s dopady na psychologii daných subjektů a jejich proměnu poznáním.

 1. Hledání překrývání grafického designu a volné tvorby.

  Jaké jsou hodnoty a kdo stanovuje kritéria pro potvrzení souhlasu nebo odmítnutí?
  Jsou někde společná východiska, hranice, koncepty, zaměření, formy vyjádření, užití technologií, osobnost tvůrce? Kdy z pozice aktivit v obou disciplínách se odráží jeho tvůrčí potenciál v obojím? Atd.
  Situace v naší zemi od období mezi válkami až po současnost.

 2. Vývoj a uplatnění dekoru v grafickém designu

  Měl a má dodnes pravdu Adolf Loos v tom, že Ornament je zločin?
  Zhruba vymezeno lety První republika, ČSSR, současnost.

Studium, hledání a využití nových technologických možností a designérských řešení v oblasti designu a výroby obuvi se zaměřením na udržitelnost a ekologii.

 1. Procesuální dílo jako strategie tvorby obrazu

  V širokém spektru vizuálního umění je pojem proces natolik organicky přítomen a můžeme jej nahlížet z několika pohledových rovin, že otevírá prostor pro oblasti teoretického uchopení tématu, stejně jako praktickému výzkumu v podobě konkrétní  umělecké - vizuální tvorby.

  Výstupem doktorandské práce bude autorský projekt v oblasti vizuálního umění a navazující teoretická práce, zaměřená na kontext daného tématu.

 2. Mysl, tělo, médium

  V umění jsou média chápána jako nosiče informací a obsahu jinak, než je tomu například u současných informačních technologií, které se snaží  o záznam kontrolovatelných dat, dávajících neměnný smysl kdykoli a kdekoli. Co tady chybí je komplexní mysl a biologické tělo. Kreativní umělec nic podobného doposud nemusí splňovat. Kreativní umělec kultivuje osobní citlivost v prostředí, ve kterém se vyjadřuje svou tvorbou, často intuitivně a spontánně, v nejlepším případě autenticky, neopakovatelně. Přesto je v takto, na první pohled, nezávislé tvorbě přirozeně ukotvena zkušenost z řady mimo oborových disciplín. Témata a poznatky přírodních věd, humanitních věd, filozofie apod. bezprostředně formují mysl, chování i vyjadřování každé kreativní osobnosti, od počátku lidské civilizace.

  Výstupem doktorandské práce bude autorský projekt v oblasti vizuálního umění a navazující teoretická práce, zaměřená na kontext daného tématu.

 1. Umělci a společnost

  Teze: Společnost v České republice není  připravena těžit z potenciálu absolventů VŠ věnujících se designu a vizuálnímu umění. Existují systémové cesty k nápravě.

  Cíle uměleckého vzdělávání v ČR a zahraničí. Uplatnitelnost absolventů fakult zabývajících se vizuálním uměním a designem. Cíle absolventů a realita, uplatnění v různých oborech užitého umění a designu. Trh práce a jeho vývoj v různých oborech. Návratnost investice státu podle škol - mezinárodní srovnání. Putování od kvalifikace k uplatnění. Možnosti preinkubace a inkubace studentů. Spolupráce škol s firmami. Absolventi uměleckých škol v epoše 4. průmyslové revoluce. Nevyužitý, či využitý potenciál.

  Výstupem je výstava úspěšných absolventů českých uměleckých škol a kniha dokumentující jejich díla s analýzou důvodů jejich úspěchu, nebo analýza vývoje trhu v uplynulých desetiletích v knize prezentující současně díla uznávaná odborníky v konfrontaci s díly komerčně úspěšnými doplněná výstavou, studie důvodů úspěchu, či neúspěchu absolventů s návrhem řešení v podobě inkubace, preinkubace, či jiné cesty v rámci VŠ studia, apod.

 2. Boudník 21. stol.

  Teze: V továrnách a vědeckých laboratořích je nevyužitý potenciál nástrojů, přístrojů a materiálů, které by mohly obohatit výrazové prostředky umění. Naopak při jejich aplikaci ve tvorbě umělecké, je skrytý potenciál podnětů zpětně v průmyslové produkci.

  Výrazové prostředky vizuálního umění v 2. dekádě 21. století. Jejich historie, přítomnost a budoucnost. Výzkum možností povýšení současných průmyslových a  laboratorních technologií přelomu dvacátého a dvacátého prvního století na technologie a výrazové prostředky umění s eventuální možností rozšíření jejich využití umělecké tvorbě, nebo naopak v průmyslu apod.

  Výstupem je výstava a katalog experimentální tvorby s popisem technologií. (Spolupráce s FAV, FST, NTC, FEL, atp.)

 3. Tvorbou k tvořivosti

  Teze: Výuka umění v neuměleckých oborech vede k podpoře tvořivého myšlení, přesto v našem státě není umění jako podpora tvořivého myšlení podporována. Existují systémové cesty k nápravě.

  Výuka umění, respektive tvoření na VŠ neuměleckých a její vliv na tvořivé myšlení. Umělecká tvorba jako podpora tvůrčího myšlení (např. v technických oborech apod.), jako podpora rozvoje prostorového cítění (např. modelování u chirurgů), jako podpora obrazotvornosti a tvarové zásoby (např. modelování a kresba u designérů), jako podpora obrazového vnímání (např. kresba u policistů, detektivů apod.) Rešerše z rozvinutých zemí světa USA, Taiwan, Izrael, Německo, Anglie apod. Porovnání s ČR.

  Experimenty s relevantními vzorky studentů neuměleckých fakult na SUTNARCE. Výstupem je práce popisující situaci ve světě i u nás, prezentující obrazové materiály tvorby studentů neuměleckých fakult. Zhodnocení výsledků experimentů s obrazovým doprovodem. Návrh řešení vedoucího ke zlepšení situace včetně návrhu metodiky výuky zacílené na různé neumělecké obory.

PUTOVÁNÍ MEZI UMĚNÍM VIZUÁLNÍM A HUDEBNĚ – DRAMATICKÝM

Teze: Umění dramatické a hudebně-dramatické je již dávno propojeno s uměním vizuálním ve scénografii, kostýmním výtvarnictví, lightdesignu, projekcích, atp. Týmová spolupráce jednotlivých specialistů má své limity a přitom je zřejmé, že se zde vyskytují všestranně interdisciplinárně nadaní studenti, kteří by byli schopni současně vést řadu specializací koncipování a realizace hudebně - dramatického představení. Tyto talenty by bylo možné v jejich rozvoji a odborném růstu podpořit koncipováním interdisciplinárních studijních programů ve spolupráci různých fakult i jinak.

Možnosti výuky směřující k průniku kompetencí na poli režie, scénáristiky, scénografie, lightdesignu, multimédií, atp., možné způsoby budování interdisciplinární kvalifikace v uvedených oborech, interdisciplinární týmy i osobnosti.

 1. Udržitelné tendence v materiálech používaných v nábytkovém designu

  Téma se zaměřuje na analýzu vztahů mezi designéry a materiály, které v tvorbě využívají. Cílem práce je rozvíjet ekologické aktivity v navrhování a nábytkové produkci, které poskytují ekonomickou životaschopnost, environmentální ochranu a sociální soudržnost.

 2. Psychologické aspekty tvorby autorských interiérů

  Téma zaměřené na výzkum a aplikaci teoretických znalostí z oblasti kognitivní a environmentální psychologie do praktické tvorby interiérových designérů.

 1. Vývoj společné evropské politiky pro výzkum v oblasti kulturních a kreativních odvětví a kulturního dědictví

 2. Vývoj českého zapojení do evropských rámcových programů pro výzkum kreativních odvětví a výzkum uměním

 3. Koncept zodpovědného přístupu k výzkumu a inovacím v kreativním průmyslu (tzv. RRI, Responsible R&I) - vývoj a současný stav (např. Nový evropský Bauhaus)

HRANICE VIZUÁLNÍCH JAZYKŮ
(Free art x applied art. Free art x design. Překračování hranic odlišných světů.)

 1. Výzkum a vyhodnocení estetických a logických kvalit dálničních systémů zemí EU.

 2. Typografické řešení významné kulturní či sportovní aktivity v perspektivách České republiky.

 3. Písmo ve veřejném prostoru, forma a účel významných městských projektů.

 4. Významný písmový projekt – široká rodina písem pro univerzální užití.

 1. MODULARITA, ekologie, technologie, flexibilní rozšiřování, ekonomické hledisko

  Práce fokusuje možnosti modulů a jejich nahrazování. Zaměřuje se na možnost výměny k dosažení opravy nebo zlepšení vlastností celku. Způsob aplikace systému vytváří celek, který je ekologicky a ekonomicky optimalizovaný. 

 2. MATERIÁL, udržitelnost, proces

  Práce je zaměřena na materiál/y, jeho použitelnost, výhody, rizika. Materiál ve vztahu ke zdrojům. Způsob zpracování, optimalizace, kombinace různých druhů, zaměnitelnost. Použitelnost pro daný tvar a účel. 

 3. MOBILITA, alternativa, technologie, ekologie, ekonomické hledisko.

  Práce je zaměřena způsob přemisťování objektů / informací. Zkoumá alternativní způsoby k dosažení shodného výsledku a navrhuje optimální řešení. Řeší technologický, ekonomický a ekologický aspekt pro zvolený rámec. 

 1. Teologická interpretace vybraných uměleckých děl nebo určitého tvůrce.

 2. Náboženské motivy a souvislosti ve vizuálním umění obecně, či vybraném díle,
  nebo v díle určitého tvůrce.

 3. Moderní pokusy o výtvarné vyjádření křesťanské víry (artefakt či  osobnost).

Informace a dokumenty ke stažení