Výtvarná umění

Socha a prostor

vedení ateliéru: doc. MgA. Benedikt Tolar, doc. MgA. Luděk Míšek      

webové stránky ateliéru

Studium v ateliéru Socha a prostor vychází z klasické sochařské výuky, která obnáší jak zvládnutí tvaru, tak i citlivé vnímání prostorových vazeb, objemových proporcí a struktur. Zaměřuje se na zvládnutí řemesla v celé škále sochařských technik a technologií, klasických i současných.

Podstatou výuky je experimentování. Studenti si mohou neomezeně volit materiály k tvorbě, témata i žánry. Výstupem jsou figury, instalace, stabily, mobily, land art...

Pod současným vedením Benedikta Tolara se tvorba zaměřuje na problematiku nalezeného objektu, ready made, či fragmentu. Navazuje na to nejlepší z české grotesky.

Luděk Míšek vedle toho nabízí studentům odkaz konstruktivismu a minimalismu, obohacovaných o metafyzické uvažování nad vztahem hmoty a ducha. Zvládnutí matérie obnáší seznámení se se složitějšími technologickými postupy, jakými je například odlévání kovů.

Uchazeč – koho do ateliéru hledáme

Každého, koho zajímá práce s hmotou. Experimentátory i vyznavače klasických technologií. Studenty, které baví se na svět dívat jinak, než jako na předem srozumitelné klišé. Myslitele, kteří potřebují naučit práci s matérií. Řemeslníky, kteří se potřebují vymanit z tenat pravidel.

Příklady projektů realizovaných ateliérem

Specific LandArt

V rámci projektu  Zaniklé a ohrožené kostely realizovali studenti umělecké instalace, kterými vzkřísili, zdůraznili a reflektovali genia loci mimořádných míst v regionech. Mezi nejznámější realizace patří Věřící od Jakuba Hadravy v kostele sv. Jiří v Lukové u Manětína, nebo Kapka aneb hladina hloubky od Kristýny Kužvartové v kostele sv. Jana Nepomuckého u Lorety na Klatovsku.

Panoptikum

V ateliéru rovněž vznikla betonová socha stojící ve veřejném prostoru v Plzni a inspirovaná Goyovou malbou Saturn požírající svého syna. Jedná se o jednu z prvních soch osazenou na Lochotíně po roce 1988. O zachování "králíka" umístěného uprostřed plzeňského sídliště rozhodli podvakrát občané ve veřejné anketě.

 

Nebylo by dobré vzdávat se věčného hledání rovnováhy duše a těla. Moudrost našich předků byla výsledkem staletých zkušeností. Chtěl bych, aby student ateliéru Socha a prostor uměl hledat sám sebe a své místo ve skrytém významu světa a života na něm.

                                                                                                                              prof. Jiří Beránek, zakladatel ateliéru

Nová média

vedoucí ateliéru: doc. akad. mal. Vladimír Merta
asistentka: MgA. Eva Šindelářová

ateliér Nová média na facebooku

Ateliér Nová média nabízí studentům kombinaci a spojení aktuálních forem vizuálního vyjadřování současnými technologiemi a zároveň rozvíjí individuální autorský přínos.

Technologie jsou zajištěny celofakultní výukou v široké nabídce. Ateliérová výuka je pak postavena na pochopení, rozvoji a zkvalitnění autorských dispozic a perspektiv studenta. Výuka v ateliéru Nová média je experimentální proces, směřující k otevření citlivosti studentů k možnostem uměleckého jazyka v současném světě. Vedle průzkumu nejnovějších technologických aspektů současnosti je ve výuce kladen důraz na možnosti aktualizovaných přístupů k tradičním médiím, jako je malířství, sochařství a podobně.

Podstatou strategie ateliéru Nová média je mezioborová spolupráce v rámci univerzity a dalších subjektů.

Klíčová slova ozřejmující ateliér Nová média jsou například tato: Umění jako komunikace, Nové technologie, Mezioborová spolupráce, Staronová média, Individuální odpovědnost autora, Reflexe okolního světa, Experiment, Aplikace myšlení formou, Kontinuita procesu tvorby, Dílo, Autor, Autorská prezentace.

Výstupem studia ateliéru by měli být absolventi umělecké školy, kteří jsou schopni reflektovat kulturu jako součást přirozeného prostředí a tvůrčím způsobem toto prostředí obohacovat.

Grafika

vedoucí ateliéru: prof. akad. mal. Mikoláš Axmann
asistenti: MgA. Mgr. Bedřich Kocman, MgA. Mgr. Jan Kocman

ateliér Grafika na facebooku

Tématem letního semestru akademického roku 2020/21 bylo PAPÍROVÉ DIVADLO. Teaser z prezentace jednotlivých divadelních představení najdete zde. Dominujícím prvkem a mostem ke grafickému projevu se stalo světlo.

Ateliér je koncipován jako místo pozitivního střetávání vizuality a textu. Vizualitu reprezentuje grafický projev v celé své šíři, text přináší provokující a inspirující partnerství. Příběh uvolňuje potenciál jazyka materiálu a procesu, aktivuje i nutí artikulovat vypravěče, podněcuje uvažování o světě z mnoha hledisek, a především kultivuje schopnost rozlišovat. Na písmo pohlížíme nejen jako na nositele významu, ale také jako na nejkoncentrovanější formu grafického projevu vůbec. Těžiště ateliérové práce představuje tvarování rozpohybované energie, spoluurčované povahou kamene, kovu, plastů, síťoviny, papíru i digitální řečí nul a jedniček. Tradici chápeme jako živou a otevřenou součást komunikační výbavy dneška. Ateliér disponuje velmi kvalitně vybavenými dílnami hlubotisku, knihtisku, litografie a serigrafie, součástí našich prostor je i nádvoří pro realizaci nástěnných projektů a část haly – open space pro tvorbu velkoformátových kreseb a tisků.

V bakalářském programu je povinné absolutorium semestrálních kurzů reliéfního tisku, knihtisku, litografie a serigrafie; většina studentů vycestuje na jeden semestr do zahraničí v rámci programu Erasmus. V magisterském stupni individualizujeme studijní program na základě schopností a směřování jednotlivých studentů. Pravidelně se účastníme mimoškolních projektů, přehlídek a výstav. Typickým výstupem naší práce jsou kresby, tisky, autorské knihy, soubory ilustrací a realizace projektů ve veřejném prostoru. Mezioborová spolupráce nás chrání před uzavřeností i artismem. Intencí všech našich aktivit zůstává mysl otevřená k podnětům světa vnějšího, schopná tříbení, strukturování problému a navrhování řešení, stejně jako obyčejná radost z broušení kamene říčním pískem.

Kov a šperk

vedoucí ateliéru: MgA. Martin Verner 
asistentka: Mgr. Miroslava Veselá

ateliér Kov a šperk na instagramu

Šperk je pro nás jedinečné výtvarné médium, autorské sdělení, způsob komunikace a okouzlení. Učíme se jít cestou hledání krásy kolem i v nás.

Témata, kterými se v ateliéru Kov a šperk zabýváme a která jsme realizovali, jsou např.: Zdroj/znovuzrození, Počátek, Zdálo se mi, Dech, Harmonie, Tajemství, Amulet, Méně je více, Šperk z kamene, Symbol, Řetěz/řetězení, Geometrie, Světlo/stín, Krása kolem i v nás, Vztah, Být něčeho součástí…

Snažíme se, aby si studenti jako tvůrci i malého šperku byli vědomi toho, že i tento drobný předmět má svůj smysl, význam, záznam, vzkaz – takový obsah, který zahrnuje účelnost, ale přitom ji může přesahovat.

Nejde jen o snahu vytvořit věc tvarově efektní nebo čistě řemeslně zvládnutou, ale jde o víc – o spoluvytváření příběhu – příběhu lidského života.

Malba

vedoucí ateliéru: MgA. Vladimír Véla
asistentka: MgA. Andrea Uhliarová

malbaconverfoto2

ateliér Malba na facebooku 
ateliér Malba na Instagramu 

Hledáme ten správný klíč k malbě:

Snažíme se pohybovat v oblasti současného umění tak, abychom malbě zachovali její priority, a zároveň zkoumáme nové možnosti materiálové transformace. Malbou nazýváme všechny způsoby tvorby, které využívají potenciál emocionálního, energetického i myšlenkového vyjádření prioritně pomocí barev a jsou samostatnými nositeli neverbálních sdělení v obrazových rovinách. Nehledáme však nutně jen závěsnou obrazovou podobu malby, ale při zachování malířské filozofie využíváme i její asociativní polohy (vůně, zvuky, doteky). Snažíme se přijímat z malířství kvality minulosti a zároveň hledáme jeho podobu ve vztazích k současnému výtvarnému a sociálnímu prostředí. Využití řemesla, ale i nových technologií v malbě, sledování současné výtvarné scény, hledání vlastního názoru a osobitého výtvarného projevu jsou předpoklady, na kterých v ateliéru Malby stavíme.

K malbě, naším pohledem, mají nejblíže projekty typu site specific. Takto pracovali studenti třeba při tvůrčím pobytu v pražském uměleckém studiu Bubec roku 2017 či na dalších specifických externích akcích ateliéru typu intervence do městského prostoru nebo užitkových interiérů, které jsou pravidelnou součástí studia a jsou spojeny i se schopností posouzení způsobu, velikosti, smyslu práce, včetně volby vhodné technologie i ekonomické rozvahy.

Na své práce mají studenti možnost každoročně slyšet názory současných známých umělců, které zveme do ateliéru – byli u nás např. Vladimír Kokolia, Michael Rittstein, Martin Mainer, Robert Smužniak z Polska a další. V rámci rozšíření obzorů hojně využíváme i stáže na zahraničních uměleckých školách v rámci programu Erasmus.