Grafický design a ilustrace

Didaktická ilustrace

vedoucí ateliéru: akad. mal. Renáta Fučíková
asistentka: MgA. Eva Bartošová

ateliér Didaktická ilustrace na facebooku
ateliér Didaktická ilustrace na instagramu

Ateliér se unikátně zaměřuje na non-fiction ilustraci, která nyní zažívá velký boom. Studenti se na svou profesionální dráhu připravují především prostřednictvím společných projektů. Učí se zprostředkovat informace pomocí obrazu a složit je ve sdělný a výtvarně náročný celek.

Vedoucí ateliéru Renáta Fučíková nechává studenty hledat vlastní cesty a jejich vývoj pouze usměrňuje. V ateliéru se rozvíjí rozmanitost výtvarných projevů. Společné i individuální projekty vycházejí v českých nakladatelstvích.

Nejvýznamnější projekty: Česká zima, vydal Albatros 2018, vystaven v Soulu a v Sarajevu. Dobrých 100, vydala Euromedia 2018, vystaven ve Washingtonu a v Chicagu. Hrdinky, vydala Euromedia 2020, prostřednictvím sítě Českých center  vystaveny v třiceti zemích světa, získaly profesionální ocenění Zlatá stuha. Pilseñ, vydala SUTNARKA 2018, vystaven v Chicagu. Záhadné pouto, vydala SUTNARKA 2020, vystaven v Praze. VELVET EFFECT 1988-1993, vydal Albatros 2020, obdržel Cenu nakladatelství Albatros. Mia, vydal Albatros 2021.

Na bienále ilustrací v Záhřebu získal ateliér mimořádné ocenění. Diplomová práce Beethoven Veroniky Bílkové (vydalo Verzone 2020) získala Honorary Mention na Bienále ilustrací 2021 v Bratislavě. Ateliér vytváří naučné expozice pro významné historické objekty: Lobkowiczký palác na Pražském hradě, Husitské muzeum v Táboře, pražský Strahovský klášter. Úspěšně se prezentuje na mezinárodních profesionálních fórech: knižní veletrh Bologna (2019), knižní veletrh Svět knihy Praha (2021). Studenti vytvářejí návrhy na poštovní známky a přítiskové kupony pro Českou poštu.

Grafický design a digitální média

vedoucí ateliéru: doc. akad. mal. Ditta Jiřičková
asistentka: MgA. Tereza Kovářová

ateliér Grafický design a digitální média na Instagramu

V ateliéru začínáme od začátku: bod, linie, plocha, prostor… to je první semestrální úkol v prvním ročníku. Černobílý.

Oplodněním plochy vzniká bod, který se rozvíjí do linie, linie člení plochu, dvě linie přes sebe vytvářejí prostor, iluzi prostoru… Výraz těchto elementárních prvků může být organický, spontánní, nebo konstruovaný, racionální.

Grafický design je všudypřítomný obor, který uniká jednoduché definici. Osciluje v napětí mezi pojmy: Aktualita, nebo věčnost? Vysoké, nebo nízké? Módní, nebo nadčasové? Pohybujeme se v různých světech a v různých časových osách zároveň…

Grafický design „je průsečíkem mezi uměním a komunikací“ (Philippe Apeloig). Forma sleduje funkci, silný výraz vzbuzuje emoce. Využívá nadčasových výrazových prostředků a klade nové výzvy v oblastech moderních technologií. Hledá obecně sdílené hodnoty a zároveň umožňuje individuální, subversivní přístup. Má své ikonické hvězdy a řady výborných řemeslníků.
Pokračujeme anatomií barev, pomocí typografické mřížky sledujeme vyjádření osobního tématu, kde se uplatní obraz, text ve výstupu autorské knihy.

Sledujeme samotný tvůrčí proces s důrazem na srozumitelné sdělení definitivního výstupu.

Motion design, web design, důraz na typografii – intenzivní disciplíny vměstnané do tří let bakalářského studia.

Grafický design a vizuální komunikace

Bakalářský stupeň

vedoucí ateliéru: doc. akad. mal. František Steker, prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D.
asistent: MgA. Jakub Konupka

ateliér Grafický design a vizuální komunikace na Instagramu

Studium v ateliéru je pod vedením docenta Stekera zaměřeno na experimentální ověřování a vývoj metod při tvorbě komunikačních prostředků. Zahrnuje průpravné předměty – typografie, fotografie, digitální grafické nástroje, animace, kresba, malba, modelování, tiskové technologie, audiovizuální technika a informační sítě. V průběhu studia studenti vytvářejí jednotlivé návrhy vizuálních prostředků (logo, kniha, učebnice, katalog, obal, plakát). Důraz je kladen na vypracování souborných komunikačních projektů – vizuální identita firmy, společenské organizace; orientační systém veřejné budovy, veřejného prostoru; vizuální styl kulturní a společenské události, tiskové kampaně, prostorového řešení výstavy umění, muzeální expozice apod.

Grafický design a vizuální komunikace v souladu s vývojem a technologickými inovacemi dnes stojí na interdisciplinárních přesazích průmyslového designu, ergonomie, informačních technologií, environmentálních a sociálních oborů a v neposlední řadě managementu. Základní znalostní (fakticky řemeslná) báze je pod vedením profesora Míška v praxi využívána v oblasti písmové tvorby, v typografii, reklamě, marketingové vizuální komunikaci (až po elektronická média a nové technologie), širší (spjatá s univerzitním vzděláním) pak také ve vztahu k sociálně-společenskému vývoji a inovacím.

Studenti jsou důsledně vedeni k týmové práci, která je nezbytná pro jejich konkurenceschopné uplatnění v praxi (kdy jednotlivec může aspirovat pouze na limitované úkoly a zakázky). Studia jsou však především založena na rozvíjení intelektu, schopnosti vnímat interdisciplinární přesahy, reflektovat aktuální společenské výzvy, a také na tvůrčím talentu a schopnosti řízení, které je v této oblasti nutným předpokladem do budoucnosti. Studenti jsou profilováni jako budoucí silné osobnosti. Jejich osobní publicita a respekt zásadně ovlivní jejich pozici na kreativním trhu. Úkoly, na které jsou připravováni, spočívají také v udržování profesní etiky a rozvíjení kvalitního profesionálního prostředí. Studenti si musí být vědomi toho, že budou vytvářet hodnoty patřící do oblasti duševního vlastnictví, které posouvají naši civilizaci kupředu. 

Studenti mají možnost absolvovat zahraniční stáž a účastnit se mezinárodních tvůrčích dílen.  Ateliér pořádal v nedávné době workshop s dánskou designérkou Rikke Hansen na téma Kritický design. Plakát a infografika byla pak náplní týdenní tvůrčí práce s mexickým grafikem Eduardem Barrerou.

Návrhy a práce studentů ateliéru byly prezentovány v rámci výtvarných soutěží a tematických výstav v Česku, Evropě, USA a Mexiku. Kateřina Puncmannová získala 1. cenu v mezinárodní soutěži Model Young Package 2017 za obal na malířské štětky. Byla nominována na Národní cenu za studentský design 2018. Soňa Juríková obdržela v této soutěži ocenění Excelentní studentský design a její slabikář v rámci této soutěže získal také Cenu nakladatelství Albatros Media.


Magisterský stupeň

vedoucí ateliéru: doc. MgA. Kristina Fišerová, prof. akad. mal. Rostislav Vaněk

ateliér Grafický design a vizuální komunikace na Facebooku a na Instagramu

Ateliér připravuje studenty v magisterském stupni pro činnost v oboru jako samostatné tvořivé osobnosti schopné reagovat na jakékoliv grafické zadání, komunikovat v určeném prostoru a zpracovat vytyčený úkol do každého detailu. Klade důraz na schopnost diskutovat, srozumitelně formulovat a obhájit svou práci. Vedle volných, celosemestrálních úkolů, jejichž základem je vždy sdělení a komunikace, studenti pracují – často ve spolupráci s reálnými zadavateli – na řadě kratších zadání či se účastní workshopů vedených externími hosty. Studium je postaveno na vzájemné diskusi celého ateliéru ke společným úkolům, jeho předmětem je celá šíře oblasti grafického designu, tvůrčí svoboda, odpovědnost a reflexe.

Komiks a ilustrace pro děti

vedoucí ateliéru: MgA. Marie Kohoutová
asistentka: MgA. Eva Hudečková

ateliér Komiks a ilustrace pro děti na facebooku

Ateliér ve své nynější podobě existuje od roku 2011 a do roku 2019 jej vedla doc. M.A. Barbara Šalamounová. Ateliér se zaměřuje hlavně na tvorbu všech žánrů komiksů. V magisterském stupni studium pokračuje tvorbou game komiksů, web komiksů i takových, jež mají přesah do animované tvorby. Součástí je semestr výuky storyboardu. Druhým hlavním pilířem ateliéru je ilustrační tvorba, převážně pro děti a mládež. Jedním z předmětů je tvůrčí psaní, vedené spisovatelkou Danou Emingerovou. K výuce je přidružena i tvorba trojrozměrných objektů: hraček, her, postav, loutek, táhlátek – všeho, co nadchne dětské oko a pobaví dospělého diváka. Do sekce Kniha jsme zařadili i pop-up knihy, jež jsou naší oblíbenou disciplínou. Na magisterském stupni je tvoříme i pro dospělé. V posledních letech jsme se pustili do rozpohybovaných ilustrací, jež používáme i v komiksu. Vyvíjíme je ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni. Účastníme se soutěží a spolupracujeme s profesionálními zadavateli.

Kniha a tvarování papíru

vedoucí ateliéru: MgA. Mgr. Petra Soukupová
asistentka: MgA. Eva Majerová

ateliér Kniha a tvarování papíru na instagramu

Ateliér je zaměřen převážně na tvorbu knih. Studenti v rámci výuky řeší dle zadaných témat knihu jako jednotný celek, a to od ilustrací přes grafickou úpravu a typografii až k technickému a řemeslnému zpracování. Student tudíž knihu vytvoří kompletně sám.

Vznikají zde knihy lepené, šité, knihy svázané japonskou nebo harmonikovou vazbou, ale i složitější prostorové pop-up knihy.

Součástí studia je také tvorba obalového designu, tedy pouzder/obalů na knihy (pouzdro je většinou nedílnou součástí knihy) a na jiné předměty.

Studenti mají možnost poznávat a vyzkoušet si technologii práce s různými materiály, jako je papír, plast, kůže, textil, což je velkou devizou nejen pro tvorbu knih a obalů, ale obecně pro jejich budoucí profesní život.

Ateliér má dobré technické zázemí, přístupné studentům po celý den, i mimo výuku.

Vládne tu příjemná atmosféra; studenti spolupracují nejen napříč ročníky samotného ateliéru, ale např. i s ateliéry ilustrace nebo grafického designu, kde navíc běžně využívají odborných konzultací s pedagogy.

Autorské knihy našich studentů jsou často oceňovány na Trienále knižní vazby či v rámci jiných prestižních soutěží.

Účastníme se studentských výstav, např. velmi úspěšné putovní výstavy Hele kniha, kde vystavujeme společně s dalšími ateliéry fakulty.