celozivotni_vzdelavani_kurzy mainbanneruzkyweb

Nabídka kurzů pro veřejnost

Stačí si vybrat a přihlásit se.
Přihláška Více o kurzech

Níže jsou uvedeny stručné anotace nabízených kurzů. V závorce je uveden semestr výuky (ZS – zimní, LS – letní) a převažující charakter předmětu (teoretický / praktický). Pokud si chcete prohlédnout sylabus předmětu, podívejte se na odkaz Více o kurzech uvedený výše. Nebo se zeptejte studijní referentky. Rádi vaše dotazy zodpovíme.

Dějiny umění 1 (ZS, teoretický)
Cena: 900 Kč

V dějinách umění se dozvíte o jeho vývoji od pravěku po renesanci. Seznámíte se s jeho počátky, i podobou, jakou mělo v prvních státních celcích. Nahlédnete do umění starověkého Řecka a Říma tvořících základ evropské civilizace. Vytvoříte si představu  o vývoji evropského křesťanského umění. Důraz je kladen také na Čechy a Moravu.

Dějiny umění 2 (LS, teoretický)
Cena: 900 Kč

V dějinách umění se dozvíte o jeho vývoji od baroku po počátek moderny. Poskytneme vám systematický přehled o vzniku a vývoji slohů. Naučíte se vnímat a rozebírat vybraná reprezentativní díla nejvýznamnějších osobností jednotlivých uměleckých disciplín.

Dějiny umění 3 (ZS, teoretický)
Cena: 900 Kč

V dějinách umění se dozvíte o jeho vývoji ve složitém a exponovaném období přechodu od „klasického“ umění k umění „moderny“. Seznámíme vás s hlavními proudy a směry umění a uměleckými školami 19. a počátku 20. století.

Dějiny umění 4 (LS, teoretický)
Cena: 900 Kč

V dějinách umění vám bude podán systematický výklad zevrubných dějin umění 20. století s důrazem na české umění od 2. pol. 20. století po současnost. Pokusíme se vyzdvihnout a popsat současné vývojové trendy.

Design kovu a šperku 1 (ZS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Na praktických příkladech vás seznámíme se základy zpracování kovů, výrobními technikami a technologickými postupy, používanými ve šperkařství. Vyzkoušíte si jednoduchou výrobu a odnesete si vlastní prsten.

Design kovu a šperku 2 (LS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Navážeme na vaše řemeslné dovednosti z předchozího kurzu. Prakticky si vyzkoušíte zhotovení obruby na kameny, výrobu řetízků a závěsů, opravy šperků a dekoraci materiálu. Vše nakonec zužitkujete při návrhu a výrobě montovaného šperku na zvolené téma.

Figurální kresba 1 - 4 (ZS/LS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Naučíme vás studii aktu podle modelu v životní velikosti různými kresebnými materiály. Naučíme vás vyjádření tvaru, prostoru, materiálů, výrazu, charakteru a atmosféry. Výuka kresbě detailů jako je ruka, oko, nos, rty, ucho a celého autoportrétu, probíhá nad domácími pracemi.

Figurální malba 1 - 4 (ZS/LS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Nejprve budete malovat studie živého modelu podle reality. Později se vztah mezi předlohou a obrazem uvolní a naučíme vás vyjádřit různé emoce nebo jiné specifické formy zadání.

Fotografie 1 (ZS, teoretický)
Cena: 2 900 Kč

Naučíte se vše o fotografických technikách a technologii fotografie. Probereme anatomii fotografického přístroje, expozice, osvětlování, barevnosti, stavby a skladby fotografického obrazu a jejich praktické využití. Dozvíte se také o fotografických žánrech a jejich nejvýznamnějších představitelích.

Fotografie 2 (LS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Vybavíme vás dovedností prakticky ovládat fotografickou techniku, uplatnit fotografické principy a postupy. Prohloubíte vlastní fotografickou tvorbu v oblastech jednotlivých žánrů (zátiší, portrét, krajina, architektura, živá a dokumentární fotografie) prostřednictvím digitální fotografie.

Grafický design 1  (ZS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Seznámíme vás s jednoduchou prací s písmem a dalšími grafickými elementy a obeznámíme se základními a obecnými principy grafického designu a vizuální komunikace. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná schopnost práce v grafických editorech Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.

Grafický design 2 (LS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Prohloubíme vaše kompetence v oblasti grafického designu. Čeká vás pokročilá práce s písmem a obrazem, textem, grafickou značkou, při řešení samostatných úkolů. Uplatníte vše, co jsme vás naučili v úvodním kurzu.

Interiér design (LS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Seznámíte se se současnou tvorbou v oblasti nábytkového designu s důrazem na pochopení vztahů mezi člověkem a jeho prostředím. Zadáme vám různé praktické úlohy, v nichž si teoretické poznatky vyzkoušíte v úrovni návrhu a modelu.

Interaktivní animace pro aplikace a web (LS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Naučíme vás pracovat v aktuálních programech určených pro interaktivní animované výstupy. Vysvětlíme vám principy spolupráce animátora a programátora. Po absolvování kurzu budete schopni vytvořit jednoduchý animovaný film, nebo webovou aplikaci.

Kresba 1 - 4 (ZS/LS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Rozvineme vaše kresebné dovednosti použitelné a potřebné pro jakýkoliv obor výtvarného umění, vaši tvarovou zásobu a schopnost vnímat tvarové a prostorové vztahy. Vyzkoušíte si vše od kompozičních cvičení přes studie zátiší, kresby v plenéru až po portrét ve volné kreslířské tvorbě.

Malba 1 – 4 (ZS/LS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Naučíme vás techniky malby, získáte základní informace o psychologii barev, barevné kompozici a možnostech malby v rámci praktických úloh. Vyzkoušíte si vše od barevných kompozičních cvičení přes studie zátiší, po malbu v plenéru a portrét ve volné malířské tvorbě.

Modelování 1 (ZS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Budete modelovat studie přírodnin, semínek, kostí apod. dle vlastního výběru, jako přesnou kopii sochařskou hlínou. Naučíme vás vnímat tvar, vzájemné proporční vztahy, architekturu a stavební principy přírody. Když vám to půjde, vytvoříte portrétní studii hlavy - jak bustu, tak i reliéf.

Modelování 2 (LS, praktický)
Cena: 2 900 Kč

Budou vám zadány úkoly, které rozvíjejí a podporují kreativitu, důraz bude kladen na rozvoj invence a senzitivity v úkolech, které jsou účastníkům blízké a jsou středem jejich zájmu. Získané zkušenosti uplatníte v úkolech užité  i volné sochařské tvorby.

Nový cirkus 1 (ZS, praktický)
Cena: 1 950 Kč

Naučíme vás   základům některých cirkusových disciplín (např. balanční techniky, párová akrobacie, žonglování s míčky, závěsná akrobacie na šálách a na kruhu). Naučíte se pracovat se svým tělem coby výrazovým prostředkem.

Nový cirkus 2 (LS, praktický)
Cena: 1 950 Kč

Prohloubíme vaše znalosti a dovednosti vybraných cirkusových disciplín získaných v kurzu předcházející úrovně. Zvyšující se náročnost jednotlivých disciplín nového cirkusu rozvine vaši fyzickou kondici. Po absolvování budete schopni sami vytvořit krátké vystoupení.